مراحل مونتاژ به شرح زير مي باشد :

جايگذاري
قطعات الكتريكي در محل هاي تعيين شده تعبيه مي گردد.

شينه كاري
طبق استاندارد هاي موجودبر اساس آمپر كليدها و سطح اتصال كوتاه تابلو ابعاد شينه ها انتخاب و به وسيله دستگاه هاي پانچ و خم NC مراحل آماده سازي انجام مي گيرد. اين شينه ها بر اساس نياز عايق بندي، آبكاري ويا رنگ آميزي گرديده و در محل خود نصب مي گردد.

وايرينگ
مطابق با نقشه هاي الكتريكال وايرينگ تابلو انجام مي گردد ليبلينگ سيمها توسط شماره سرسيمهاي خاص انجام مي شود و باعث مي شود كه تعميرات و يا سرويسهاي دوره اي به راحتي قابل انجام باشد.

مرحله تكميلي
نصب دربها، كاورها و مراحل تكميلي وايرينگ انجام شده تابلو آماده بازديد مشتري مي گردد. در این مرحله در صورت نیاز به IP تزریق فوم در داخل درب تابلو توسط دستگاه تمام اتوماتیک انجام می گیرد.

بسته بندي
بنا به درخواست تابلوها بسته بندي شده و جهت حمل به محل مشتري اقدام مي گردد.