اين شركت به علت آلودگي هاي ناشي از عمليات رنگ كاري و همچنين تخصصي بودن اين كار مرحله رنگ آميزي قطعات خود را برون سپاري نموده و با نظارت دقيق و انجام تست هاي روتين رنگ بر كار پيمانكاران خود نظارت دارد اين عمليات در سه مرحله انجام مي گيرد:

• آماده سازي قطعه شامل اسيد شويي، شستشو و فسفاته
• رنگ كاري به روش الكترو استاتيك
• پخته شدن رنگ در كوره