کار فرمایان
 • شركت آب و فاضلاب اصفهان
 • شركت آب و فاضلاب روستايي اصفهان
 • شركت آب منطقه اي اصفهان
 • سد كوهرنگ
 • شركت زايندآب
 • شركت پي ريز
 • شركت بهپژوه
 • شركت سازه حفار
 • آب منطقه اي چهارمحال بختياري
 • برق رساني فدك شهركرد
پروژه‌ها
 • تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان
 • تصفيه خانه فولادشهر
 • آبفا دهاقانتابلو درايو
 • آبفا لنجان تابلو درايو
 • آبفا منطقه 3
 • آبفا مباركه
 • آبفا بهره برداري
 • تصفيه خانه فاضلاب جنوبچنج آور
 • بادروددرايو 75 كيلو وات
 • آبفا شهرضادرايو 90 كيلو وات
 • پمپاز مباركه
 • تصفيه خانه آب بابا شيخعلي – فاز 1
 • آبفا منطقه 6 خوراسگان
 • تصفيه خانه فاضلاب شمالسوئيچينگ
 • آبفا سميرمدرايو 75 كيلو وات
 • آبفا شاهين شهر
 • تصفيه خانه فاضلاب سپاهان شهر
 • آبفا نجف اباد
 • تصفيه خانه آب بابا شيخعلي + نصب
 • آبفا فريدن 4
مشخصات پروژه‌ها

مشخصات پروژه‌ها

بازگشت به لیست