كيفيت محصولات و خدمات اين شـركت به موجب كنترلـهاي انجام گرفتـه در كليه مراحل كار از طراحـي هاي اوليه انجام گرفتـه تا تسـت نهـايي تابلو تضمـين مي گردد . بازرسی مواد اولیه، بازرسی حین فرآیند تولید، بازرسی محصول نهایی با بالاترین دقت و در جهت جلب رضایت مشتریان انجام می پذیرد.
با توجه به پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001-2015 در سازمان، كليه امور مربوط به اجرا و حسن انجام روندها و دستورالعمل هاي كاري بر عهده اين واحد مي باشد.