در اين مرحله نياز مشتري و نقشه هاي ارائه شده در سفارش با استانداردهاي مربوطه مطابقت داده شده و طرحي اوليه جهت تأیيد مشتري از جانمايي و همچنين مدارات فرمان و قدرت آماده مي گردد. پس از اعمال نظرات نهايي كارفرما اين طرح به صورت نقشه هاي اجرايي جهت ساخت به واحدهاي توليد ارائه مي گردد.
اين واحد همچنين نقشه هاي نهايي بعد از ساخت را همراه با كليه مدارك فني جهت تحويل به كارفرما آماده مي نمايد.
در اين بخش از نرم افزارهاي مختلف شامل AUTOCAD,CATIA, EPLAN و غيره استفاده مي گردد.